Lädebrännan

Under det stora brandåret 1888 uppstod en skogseld som kallas för "Lädebrännan" i Mora. Efter en betesbränning söder om Oxberg började skogsbranden på midsommaraftonen och varade i närmare en vecka. Den drog fram på västra sidan av Österdalälven och några fäbodstället, däribland Läde blev omringade av branden.

Den stora andelen lövträd och anlagda moteldar förhindrade att bebyggelsen började brinna. Det totala brandfältet har beräknats till 4500 hektar.
I tidningen beskrevs följande scenario:

"Väldiga rökmassor bolmade mot skyn och sträckte sig ett tiotal mil söderut. Skogens vilda djur flydde i panik, på Morastrand antändes taken av flygande eldflagor och storklockan i Mora stapel klämtade i ett för att kalla nytt folk från socknens alla byar till brandhärdarna".

Branden påverkade skogen och jordbruken på både kort och lång sikt. På kort sikt var det negativt i och med att kreaturens skogsbetesmarker förstördes. På lång sikt så hade brännan en positiv påverkan då den, likt avsiktliga betesbränningar, gynnade fodertillväxten. Flera andra näringar gynnades också, till exempel kolning av brandskadade träd och bärplockning. Den stora tillgången på hallon, blåbär och lingon utnyttjades under flera decennier.

I en artikel i tidningen "Skogvaktaren" från 1934 finns följande återberättat:

"Hösten 1904 bildades Mora skogsodlingsföreningen. Föreningen fick god anslutning av skogsmarkägare och målet var att skogsodla de vidsträckta kalmarker som uppkommit efter den stora skogselden 1888. Varje medlem i skogsodlingsföreningen åtog sig att göra ett dagsverke årligen vid skogsfrösådd på Lädebrännan"

Föreningen höll plantörkurs för folkskollärare och markägare och den 23 maj 1905 ordnades en skolbarnens dag där 459 människor, varav 300 skolbarn kom för att hjälpa till med skogfrösådd. Ett inhyrt tåg transporterade upp folket från Mora till Läde och delades in i nio olika avdelningar.

De äldre hackade upp såddrutor och skolbarnen sådde skogsfrön i dessa rutor.
En avdelning leddes av Anders Zorns fru Emma, som ansvarande för kaffekokning och servering till de arbetande. De äldre fick kaffe och vetebröd och barnen fick mjölk och bröd - allt på parets Zorns "bekostnad".